Hoofd CIO-Office

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Door handhaving van de rechtsorde draagt het bij aan een rechtvaardige samenleving. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat er recht wordt gedaan aan de belangen van de samenleving en van slachtoffers in het bijzonder. Samen met de Rechtspraak vormt het OM de rechterlijke organisatie. Officieren van justitie en advocaten-generaal zijn lid van de rechterlijke macht. Het OM is een zelfstandige organisatie binnen het domein van justitie en veiligheid. Om de maatschappelijke opdracht van het OM zo goed mogelijk te vervullen, acteert het OM in een breed maatschappelijk- en bestuurlijk netwerk. Dagelijks werkt het OM samen met overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Openstaan voor en kunnen omgaan met verschillen hoort bij onze professionele beroepsopvatting.

Organisatie Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie is landelijk organisatorisch, ingericht met tien arrondissementsparketten, drie landelijke parketten (Functioneel parket, Landelijk parket en parket Centrale Verwerking OM), het Ressortsparket voor zaken in hoger beroep, een centrale Dienstverleningsorganisatie OM, de Rijksrecherche en het Parket-Generaal.  Het OM werkt sinds een aantal jaren aan het verder professionaliseren van zijn organisatie.

Het programma OM 2020 (brede organisatieontwikkeling), een digitaliseringsprogramma, het programma Strafvordering OM 2020 (kwaliteitsimpuls op de strafvorderlijke inhoud) en het vakmanschap van de officier van justitie zijn hierin leidend. Daarnaast intensiveert het OM zijn inzet op nieuwe vormen van criminaliteit, zoals op de aanpak van ondermijnende criminaliteit, cybercrime en contra-terrorisme. De komende jaren staat, binnen het OM, het integrale IV-beleid, de inrichting van (de processen in) het IV-domein en een ICT-landschap dat aansluit op de behoeften van de OM-onderdelen en via hen van de partners in de strafketen centraal. Daarbij moet rekening worden gehouden met de huidige politieke realiteit ten aanzien het treffen van maatregelen. De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Het College bestaat uit vier leden. Bij het OM werken ongeveer 5.000 medewerkers. Het totale jaarbudget voor het OM bedraagt circa 650 miljoen euro. Werken bij het OM is veelzijdig en boeiend. We houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven en de veiligheid in de maatschappij. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Want recht raakt mensen

In de beleidsnota “Perspectief OM op morgen én overmorgen, balans in uitvoering” wordt een aantal uitgangspunten genoemd dat leidend is voor het realiseren van de maatschappelijke opgave van het OM. Het perspectief markeert de start van een volgende fase waarin de ontwikkeling van het OM verder vorm krijgt., voortbouwend op het fundament dat met de op 2020 gerichte vernieuwingsprogramma’s is en verder wordt gelegd. In het toekomstperspectief komen – behalve uitgangspunten als proportionaliteit, haalbaarheid, betaalbaarheid en voorspelbaarheid van de opsporing en vervolging - zaken aan de orde zoals de veiligheidsagenda, keteninformatisering en de vervlechting van de bedrijfsvoeringfunctionaliteit met het primaire proces van het OM

Positie
Het Hoofd CIO-Office valt hiërarchisch onder de directeur IV en rapporteert direct aan hem/ haar.  Het hoofd CIO-Office vervangt de directeur IV bij ziekte, vakantie etc. Hij/ zij geeft leiding aan een team medewerkers van de CIO-Office, waaronder de CISO en de integrale beveiliging adviseur (BVA). Beide medewerkers rapporteren functioneel aan het College.

De CIO-Office geeft advies aan de directeur IV over kadervorming rond informatievoorziening, de inrichting en ontwikkeling van de ICT-systemen en de afstemming daarover in de strafrechtketen. De CIO-Office maakt een vertaling van ontwikkelingen binnen het OM, het Rijk, de strafrechtketen en andere stakeholders naar informatievoorziening voor het OM.

Informatiemanagement, beveiliging, IV-control en architectuur zijn onderwerpen die belegd zijn binnen de CIO-Office. De CIO-Office heeft een regiefunctie op al deze onderwerpen binnen het IV-domein. Er wordt nauw samen gewerkt met Hoofd Officieren, Directeuren Bedrijfsvoering, Directeur Financiën en spelers binnen het IV-domein.

Het OM heeft de ambitie om de bedrijfszekerheid van de huidige ICT-systemen de komende jaren in stand te houden en gelijktijdig de hele IV te vernieuwen. Hiervoor is professionalisering en versterking van het hele IV-domein noodzakelijk. Het gaat hierbij om versterking van visie, regie, beleid, kaderstelling en implementatie, het verhogen van de volwassenheid van processen en het OM-breed opleiden van allen die een rol hebben in IV-processen. Deze professionalisering heeft impact op álle OM-onderdelen.

Het Hoofd CIO-Office is sparringpartner en “trusted advisor” van de directeur IV.  Vanuit de CIO-Office wordt de directeur IV dusdanig ondersteunt dat hij/zij de IV-ambitie voor de komende jaren kan waarmaken. Het hoofd CIO-Office heeft hierbij een duidelijke visie op het verder door ontwikkelen van haar eigen organisatieonderdeel en pakt daarbij een kaderstellende advies- en beleidsrol op binnen het IV-domein.

Kerntaken
 1. Business informatie planning; Stelt, in samenspraak met de directeur IV, collega’s uit het IV-domein en met input van alle relevante business stakeholders, een strategisch Business Informatieplan op en richt een werkwijze in om deze periodiek te evalueren.
 2. Geeft invulling aan het IV-beleid (inclusief digitale weerbaarheid en IV-vernieuwing) en de domeinarchitectuur voor o.a. informatiebeveiliging. 
 3. Stelt, onder verantwoordelijkheid van de directeur IV, IV-beleid op dat leidt tot ICT-oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de OM-onderdelen en van de partners in de strafrechtketen. Deze ICT-oplossingen zijn marktconform wat betreft kosten en kwaliteit.
 4. Organiseert de control voor de directeur IV op alle bovengenoemde onderwerpen en het IV-budget binnen het IV-domein. Heeft overzicht over alle activiteiten en weet de juiste prioriteiten aan te geven. Voedt de directeur IV met informatie die integrale sturing binnen het IV-domein in samenwerking met de belangrijkste stakeholders mogelijk maakt.
 5. Maakt met behulp van de juiste kaderstelling, advisering en rapportage de continuïteit van de ICT-voorzieningen mogelijk opdat de continuïteit van de werkprocessen van de OM-onderdelen gegarandeerd is, evenals de aansluiting op de verdere digitalisering van de werkprocessen.
 6. Geeft richting aan de vernieuwingsagenda van het OM, voelt zich medeverantwoordelijk voor strategierealisatie en ondersteunt de directeur IV hierbij
Functie-eisen
 • Een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur op het terrein van Informatiemanagement of Bestuurlijke Informatiekunde
 • Kennis van recente en moderne toegepaste architecturen, technieken, methodieken, producten en diensten binnen het IV-vakgebied
 • Kennis van Informatietechnologie
 • Kennis op het gebied van Agile werkmethoden
 • Kennis van begrotings- en kostenverantwoordingsprocessen
 • Meerjarige leidinggevende ervaring, binnen het IV-werkgebied, in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Ervaring met programma- en verandermanagement
Competenties
Je bent in staat om vanuit deskundigheid en innovatief vermogen beleid te ontwikkelen en deze op heldere en aansprekende wijze uit te dragen. Je staat bestuurlijk stevig in je schoenen: je bent in staat om krachtig en zichtbaar te opereren in een sterk veranderende omgeving. Je beschikt over een effectief beïnvloedingsrepertoire en impact. Je bent proactief, je toont daadkracht op het behalen van doelen en resultaten, het stellen van prioriteiten en het monitoren van voortgang.

Je kunt snel schakelen, je toont veerkracht en je creëert rust. Je beschikt over goed ontwikkelde antennes voor wat in- en extern speelt, je hebt oog voor relevante trends en ontwikkelingen. Je bouwt een relevant netwerk op. Je toont zelfinzicht en je staat open voor het ontvangen en geven van feedback. Je bent een verbindend leidinggevende, je hebt aandacht voor de belangen en behoeften van de ander, je creëert draagvlak en je bent open en toegankelijk.  Samenwerken is je tweede natuur. Je bent integer: je werkt oprecht en bewust ten behoeve van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven, je handelt transparant en herkenbaar en je bent daarop aanspreekbaar.

Wat wij bieden
Een vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd) in een boeiende organisatie. Het salaris is voorlopig vastgesteld op schaal 14 CAO Rijk (minimaal € 4997 en maximaal € 7046 bij 36 uur per week). De waardering van de functie vindt nog plaats.

Bijzonderheden
 • Voor Van Werk Naar Werk Kandidaten die op deze vacature reageren, zal conform de VWNWprocedure worden gehandeld;
 • Het mobiliteitsbeleid van OM geeft aan dat bij gelijke geschiktheid mobiliteitskandidaten een voorkeurspositie innemen;
 • Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.
 • Standplaats is Den Haag
Sollicitatiewijze
Upload je sollicitatiebrief en cv vóór 30 augustus 2020  o.v.v. vacaturenummer OM-2929 via de reageer knop.

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met dhr. E. van der Made, interim Directeur IV, via 088-6998292. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met drs. L.C.M. van Veen (Leo) via 088- 6995485. Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
 

Solliciteer
Deel in jouw netwerk
Afdeling:
Parket-Generaal
Uren per week:36 uur per week
Categorie:Documentatie en Informatievoorziening
Opleidingsniveau:WO / Master
Dienstverband:Vaste aanstelling ( eventueel met een proeftijd )
Salarisniveau:Schaal 14 (€ 4.797,65 - € 7.046,67)
Standplaats:Den Haag
Functie:Hoofd CIO-Office
Powered by Emply